Aktualitātes |  Par mums |  Pakalpojumi |  Vakances |  Iepirkumi |  Normatīvie dokumenti |  Kontakti   
Aktualitātes
Jaunumi
Projekti
Jaunumi

Paziņojums par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu

A/S "Balvu enerģija", reģ. Nr. 40003148480, juridiskā adrese: Vidzemes 9c, Balvi, LV-4501, 2013. gada 07. augustā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu Balvu pilsētai, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika".

Sabiedriskā pakalpojuma veids Spēkā esošais tarifs
MWh (bez PVN)
Piedāvātais tarifs
MWh (bez PVN)
Tarifa palielinājums
Siltumenerģijas ražošana,
pārvade, sadale un tirdzniecība
34.00 LVL
48.38 EUR
36.45 LVL
51.87 EUR
7.2 %

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2014. gada 01. janvāri.
Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī iesniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu Balvu pilsētai var A/S "Balvu enerģija" birojā, Balvos, Bērzpils ielā 30, darbdienās no 8.00 - 12.00, rakstveidā vai elektroniski - A/S "Balvu enerģija", Balvos, Bērzpils ielā 30, LV-4501; e-pasta adrese energija@apollo.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīga, Brīvības iela 55, LV-1010, fakss 67097200), e-pasta adrese sprk@sprk.gov.lv, 20 kalendāro dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Paziņojums par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu

A/S "Balvu enerģija", reģ. Nr. 40003148480, juridiskā adrese: Vidzemes 9c, Balvi, LV-4501, 2011. gada 17. augustā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu Balvu pilsētai, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika".

Sabiedriskā pakalpojuma veids Spēkā esošais tarifs
Ls/MWh (bez PVN)
Piedāvātais tarifs
Ls/MWh (bez PVN)
Tarifa palielinājums
Siltumenerģijas ražošana,
pārvade, sadale un tirdzniecība
Ls 29.78 Ls 35.71 19.91 %

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2011. gada 26. novembri.
Tarifs ir jāapstiprina sakarā ar to, ka, salīdzinot ar spēkā esošajā tarifā iekļautajām izmaksām par kurināmo, tās ir pieaugušas par 33%.
Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī iesniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu Balvu pilsētai var A/S "Balvu enerģija" birojā, Balvos, Bērzpils ielā 30, darbdienās no 8.00 - 12.00, rakstveidā vai elektroniski - A/S "Balvu enerģija", Balvos, Bērzpils ielā 30, LV-4501; e-pasta adrese energija@apollo.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīga, Brīvības iela 55, LV-1010, fakss 67097200), e-pasta adrese sprk@sprk.gov.lv, 20 kalendāro dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

2009. gada 30. novembrī notika A/S "Balvu Enerģija" ārkārtas akcionāru sapulce

Sapulcē piedalījās sabiedrības akcionāri, padomes un valdes locekļi. Tika analizēta A/S "Balvu enerģija" patreizējā situācija un tās darbības aktuālākie jautājumi:

  • siltumenerģijas pieprasījums / piedāvājums;
  • iespējamā konkurence uzņēmumam, ja pilsētā savu darbību uzsāks kāds no koģenerācijas staciju variantiem;
  • uzņēmuma elektroapgādes problēmas avārijas situācijas gadījumā;
  • kurināmā iegāde;
  • par "Atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai" termiņa pagarināšanu;
  • uzņēmuma energoefektivitātes pasākumi.

Sapulcē tika debatēts par Balvu pilsētas daļas (Stekentavas) efektīvu nodrošināšanu ar siltumenerģiju, par iespējamajiem risinājumu variantiem.

Notika arī jauna padomes locekļa ievēlēšana. Turpmāk A/S "Balvu enerģija" padomē būs - priekšsēdētājs Juris Annuškāns, locekļi - Sandra Kindzule un Andrejs Tūmiņš.

Augstspiediena katlu mašīnistu kursi

Laikā no 16. novembra līdz 29. decembrim A/S "Balvu Enerģija" sadarbībā ar SIA mācību centru "Austrumvidzeme" organizē teorētisko apmācību kursu 11 klausītājiem pēc profesionālās pilnveides programmas augstspiediena katlu mašīnistiem. Visiem apmācāmajiem tiek nodrošināta prakses vieta uzņēmuma katlu mājās Bērzpils ielā 30 un Vidzemes ielā 9c.

Teorētisko apmācību pasniedz sertificēts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšanas un būvuzraudzības inženieris Normunds Šteinbergs. Teorētiskajā apmācībā tiek apskatītas un analizētas tēmas par siltumfiziku, par katlu māju veidiem, katliekārtu uzbūvi un darbības principiem, kā arī praktiski tas tiek aplūkots un salīdzināts darbībā esošā augstspiediena katlu mājā.

Pēc veiksmīgas eksāmena nokārtošanas 28. decembrī kursu dalībnieki saņems apliecību par atestāciju kā darbu izpildītājam bīstamo iekārtu (spiedieniekārtu) apkalpošanā.

Tuvojas noslēgumam 2009. gada janvārī iesāktā projekta "Jaunu apkures katlu uzstādīšana" realizācija

Uz katlu mājas infrastruktūras bāzes Bērzpils ielā 30 teritorijā ir uzstādīti divi dāņu firmas Multimiser Nr. 22 ūdens sildāmie katli ar priekškurtuvēm biokurināmā sadedzināšanai ar kopējo jaudu 7 MW/h. Minētajiem katliem ir veikta valsts tehniskās uzraudzības inspekcijas ekspertu apsekošana – to stāvoklis pieļauj to ilgstošu tālāku ekspluatāciju.

Ražojot siltumenerģiju automatizētajā sistēmā, kurināmo (koksnes šķeldu) varēs sadedzināt maksimālajā taupības režīmā. Tādejādi gaisa piesārņojumu koncentrācijas no izplūdes avota (dūmeņa) pie zemes virsmas būs mazākas par normatīvi pieļaujamajām.

Par cik minētie katli var strādāt nepārtraukti ar augstu automatizācijas līmeni, tos plānots izmantot pamatslodzes nodrošināšanai.