Aktualitātes |  Par mums |  Pakalpojumi |  Vakances |  Iepirkumi |  Normatīvie dokumenti |  Kontakti   
Aktualitātes
Jaunumi
Ziņu Arhīvs
Projekti
Jaunumi

13.12.2018

AS “Balvu enerģija”, reģ.Nr. 40003148480 Juridiskā adrese: Vidzemes iela 9C, Balvi, Balvu novads, Latvija, LV4501,

izsludina iepirkuma procedūru “Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes paaugstināšana Balvos – būvprojekta izstrāde, būvniecības darbi un autoruzraudzība” (ID Nr. 1.12/18BE) Iepirkums tiek veikts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.


Kontaktpersonas - AS „Balvu enerģija” valdes priekšsēdētājs Sandris Šalajevs tālr.: 64521454, e-pasts: valde@balvuenergija.lv

Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms:

  • Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 7 MW (ar papildus kondensācijas ekonomaizeru) izbūvei Balvos, kā arī būvdarbu veikšana minētajā objektā (turpmāk – Objekts), saskaņā ar visu iepirkuma procedūras dokumentu (t.sk. nolikuma ar visiem pielikumiem) prasībām, tehnisko specifikāciju, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus, Latvijas būvnormatīvus, standartus un Eiropas standartizācijas organizācijas standartus, ja kāds no tiem nav adaptēts Latvijas Republikā. Iepirkuma priekšmets tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta AS “BALVU ENERĢIJA” energoefektivitātes veicināšana centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.
Iepirkuma procedūra sastāv no diviem posmiem
  • 1. posms – Kandidātu atlase, kurā piedalās visi Kandidāti, kuri ir iesnieguši Pieteikumu iepirkuma procedūrā, kurā tiks atlasīti Kandidāti tālākai dalībai iepirkuma procedūrā un Piedāvājumu iesniegšanai atbilstoši uzaicinājumā noteiktām prasībām;
  • 2. posms –saimnieciski visizdevīgākā Piedāvājuma izvēle.
Iepirkuma procedūras dokumenti ir publicēti Pasūtītāja mājaslapā http://www.balvuenergija.lv/. Personiski ar Iepirkuma procedūras dokumentiem Pretendentiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai AS”Balvu enerģija” Bērzpils ielā 30, Balvi, Balvu novads, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2019.gada 25.janvārim, plkst. 14:00, Bērzpils iela 30 , Balvi, Balvu novads, LV-4501 personīgi vai atsūtot pa pastu.

02.10.2018.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome (Regulators) nolēmusi izsniegt licenci AS „BALVU ENERĢIJA” siltumenerģijas pārvades un sadales pakalpojumu sniegšanai turpmākajiem 20 gadiem. Komersants, tāpat kā līdz šim, siltumenerģijas pārvades un sadales pakalpojumus sniegs Balvos, Balvu novadā.

18.09.2018

Sagaidot 2018./2019.gada apkures sezonu, ir pabeigta jaunas iedzīvotāju maksājumu aprēķināšanas un uzskaites datorprogrammas ieviešana, ko izstrādājuši un licencējuši SIA ‘’Nika Lat’’ programmētāji. Ar šīs datorprogrammas palīdzību turpmāk būs iespējama daudzpusīgāka un detalizētāka datu apstrāde un analīze, kā arī būs krietni vieglāk ieviest atjauninājumus un papildinājumus datorprogrammas darbībā. Ir mainījies rēķina dizains, ko Balvu pilsētas iedzīvotāji bija pieraduši redzēt vairāku gadu garumā, un arī to saņemšanas veids – patlaban ikviens var izvēlēties vai rēķinu saņemt savā pasta kastē papīra formātā, vai elektroniski uz norādīto e-pasta adresi. Lai iegūtu veidu saņemt rēķinu elektroniski, iedzīvotāji aicināti šo vēlmi izteikt, sūtot ziņu uz A/S ‘’Balvu enerģija’’ e-pastu: energija@apollo.lv vai rekini@balvuenergija.lv .

04.09.2018

Plānojot arī turpmāk saviem klientiem sniegt sabiedriskos pakalpojumus siltumenerģijas pārvadē un sadalē pēc 2018.gada 04.oktobra, AS ‘’Balvu Enerģija’’ ir iesniegusi iesniegumu un pamatojošus dokumentus Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā jaunas licences siltumenerģijas pārvadei un sadalei saņemšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.664 ‘’Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi’’ 15.punktā noteikto.

31.08.2018

Šī gada vasarā tika veikti arī uzņēmuma iekšējās teritorijas sakārtošanas darbi. Gatavojoties ievērojamajiem būvdarbiem, kas ieplānoti saistībā ar jaunās katlu mājas celtniecību, pilnībā attīrīta teritorija, kur agrāk slējās metāla angārs, no metāllūžņiem, būvgružiem un nolietotām rezerves daļām. Pēc detalizēta būvdarbu plānojuma saņemšanas, labiekārtošanas darbi turpināsies ar jaunu sparu.

30.05.2018

18.maijā darbinieki piedalījās ilggadējā A/S ‘’Balvu enerģija’’ valdes priekšsēdētāja Aivara Zāģera pilnvaru beigu pasākumā. A.Zāģeris vadīja uzņēmumu no 2006.gada un šajā laikā guva vērā ņemamus panākumus gan uzņēmuma attīstībā pēc maksātspējas atjaunošanas, gan darbinieku saliedēšanā un mikrovides uzlabošanā.


29.05.2018

2018.gada pavasarī pilnībā pabeigta artēziskās akas un ēkas renovācija, pārbūve, izolēšana un siltināšana atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Uzņēmuma teritorijā tagad ir par vienu degradētu objektu mazāk.


23.05.2018

AS “BALVU ENERĢIJA” 2018. gada 18. maijā ir noslēdzis līgumu Nr. 4.3.1.0/17/A/085 ar V/A “Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” par projekta “AS "Balvu enerģija" energoefektivitātes veicināšana centralizētajā siltumapgādē”. Projektu līdzfinansē Kohēzijas Fonds.

Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt energoefektivitāti Balvu pilsētas centralizētajā siltumapgādes sistēmā, paaugstinot siltumenerģijas ražošanas efektivitāti.

Lai sasniegtu projekta mērķi ir nepieciešamas rekonstruēt Balvu pilsētas “Centrālās” siltumapgādes sistēmas kaltu māju, kas atrodas Bērzpils ielā 30, uzstādot ar šķeldu kurināmu divu katlu kaskādi 2MW (lai nodrošinātu vasaras slodzi) un 4MW, kas aprīkots ar dūmgāzu kondensācijas ekonomaizeri.

Projekta īstenošanas termiņš ir 24 mēneši. Projektā plānotas šādas izmaksas:

  • Kopējās: 2 979 400 EUR
  • Attiecināmās: 2 803 000 EUR
No tām 1 121 200 EUR sastādīs KF finansējums.07.05.2018

Jau ceturto gadu pēc kārtas ir augstu novērtēts A/S ‘’Balvu Enerģija’’ valdes veikums no VID puses. Uzņēmums atkārtoti iekļauts Latvijas izcilnieku vidū un ir saņēmis VID ģenerāldirektores p.i. Daces Pelēkās parakstītu Pateicību par sekmīgo sadarbību un godprātīgo attieksmi pret Latviju, tās iedzīvotājiem un viņu kopējo labklājību.