Par mums |  Pakalpojumi |  Vakances |  Iepirkumi |  Normatīvie dokumenti |  Kontakti   
Pakalpojumi
Tehn. noteikumu izstrāde
Tehnisko noteikumu izstrāde

A/S "Balvu enerģija" piedāvā izstrādāt tehniskos noteikumus
siltumapgādes sistēmas izveidei vai rekonstrukcijai.

Tehniskos noteikumus var pieprasīt un saņemt nekustamā īpašuma īpašnieks.
Noteikumos tiek iekļauta visa informācija, kas nepieciešama siltumtīklu būvniecības projekta izstrādei un objekta siltumapgādes nodrošināšanai.

Piedāvājam divu veidu tehnisko noteikumu izstrādi:

  1. Tehniskie noteikumi jauna objekta pieslēgšanai centralizētai siltumapgādes sistēmai ar siltumtīklu un ISM izbūvi;
  2. Tehniskie noteikumi siltumtīklu un/vai ISM rekonstrukcijai.

Iesniegumā, kuru iesniedz AS "Balvu enerģija" birojā Balvos, Bērzpils ielā 30, jānorāda:

  • objekta atrašanās vieta (adrese, kadastra numurs);
  • nepieciešamās siltuma slodzes (MW) objekta apkures, karstā ūdens un ventilācijas nodrošināšanai;
  • kontaktpersona un kontakttālrunis;
  • u.c. nepieciešamā informācija.

Iesniegumam jāpievieno objekta izvietojuma plāns (topogrāfija), zemes gabala robežu plāns u.c. nepieciešamie dokumenti.

Pilna Tehnisko noteikumu izstrāde maksā EUR 35.57, t.sk. PVN 21%, kas jāpārskaita uz AS "Balvu enerģija" kontu pēc rēķina saņemšanas.

Tehniskos noteikumus var saņemt AS "Balvu enerģija" birojā Balvos, Bērzpils ielā 30.