Par mums |  Pakalpojumi |  Vakances |  Iepirkumi |  Normatīvie dokumenti |  Kontakti   
Par mums
Vēsture
Siltumenerģijas patērētāji
Tarifu aprēķināšana
Par mums

Akciju sabiedrība ‘’BALVU ENERĢIJA’’ dibināta 2003.gada 15.augustā kā Latvijas republikā reģistrēta akciju sabiedrība. Tās akcionāri ir Balvu novada dome, Balvu PA ‘’San-Tex’’, SIA ‘’ARCA infrastruktūra’’, SIA ‘’Agroserviss B’’ un privātpersona – Mareks Krūcis. A/S ‘’BALVU ENERĢIJA’’ ir siltumenerģijas ražošanas uzņēmums, kura galvenie uzdevumi ir nodrošināt savu sniegto pakalpojumu augstu kvalitāti visiem uzņēmuma klientiem Balvu pilsētā, veicināt pakalpojumu pieejamību jauniem patērētājiem un noteikt adekvātu, bet pircējiem optimālu cenu par siltumenerģiju un karsto ūdeni.

Uzņēmuma vadību un akcionāru interešu pārstāvniecību nodrošina trīs valdes locekļi – Sandris Šalajevs (valdes priekšsēdētājs), Raimonds Bombāns un Vilnis Dzenis, un trīs padomes locekļi – Tālis Korlašs (padomes priekšsēdētājs), Aija Mežale (padomes priekšsēdētāja vietniece) un Ivans Baranovs. Savukārt siltumenerģijas ražošanas procesu organizē augsti kvalificēti tehniskie darbinieki – katlu mašīnisti, remontatslēdznieki, elektrotehniķi, virpotājs, metinātājs, traktortehnikas vadītāji un ūdens ķīmiskās apstrādes operatores. Ar siltumenerģijas ražošanu netieši saistītie darbinieki, kas ikdienā nodarbojas ar iegūto datu uzskaiti, analīzi un apstrādi, ir galvenā grāmatvede, iedzīvotāju maksājumu grāmatvede, noliktavas pārzine, parāda piedzinējs, siltumtehnisko iekārtu inženieris, sagādnieks un darba aizsradzības speciāliste.

Patlaban Katlu mājā Bērzpils ielā 30 darbojas trīs 1972.gadā uzstādīti Krievijā ražoti tvaika apkures katli DKVR - 6.5 – 13 (paredzēti darbam ar oglēm), kuri laika gaitā ir pārveidoti. Sākotnēji ar priekškurtuvi aprīkots katls DKVR - 6.5 - 13 Nr.3., vēlāk papildināts ar kustīgo ārdu sistēmu, patlaban spējīgs saražot no 3,5 līdz 4 MW/h. DKVR - 6.5 - 13 Nr.2 veiktā kapitālā remonta rezultāts ir katls, kas aprīkots ar priekškurtuvi un nekustīgiem slīpiem ārdiem koksnes sadedzināšanai un patlaban spējīgs saražot no 3,5 līdz 4 MW/h. Katls DKVR - 6.5 - 13 Nr.1 ar pagriežamo ārdu kurtuvi PMZ RPK - 2, kas ir paredzēts darbam ar oglēm, nav pārbūvēts. Katls tiek darbināts ar sausu šķeldu pie ārgaisa temperatūras pazemināšanās zem -15 0C, attīstāmā jauda no 1,5 līdz 2 MW/h. 2009.gadā veikta vēl divu apkures katlu uzstādīšana, tie ir pilnībā automatizēti ūdens sildīšanas katli Multimister 22, E 94-1112-1 un Multimister 22, E 94-1112-2 ar visu to darbībai nepieciešamo aprīkojumu un saskaņā ar specifikāciju to siltumenerģijas ražošanas jaudu ir 7 MW/h.

Vidzemes 9c kaltu mājā viens DKVR - 4 - 13 katls pēc zviedru risinājuma ir aprīkots ar priekškurtuvi, katla jauda ir 4,5 MW šķeldas, zāģu skaidu sadedzināšanai. Otrs katls DKVR - 4 - 13 ir pielāgots malkas un nomaļu sadedzināšanai.

Kā kurināmais pamatā tiek izmantota šķelda, nelielos apjomos tiek izmantota malka un kokapstrādes atkritumi - nomales, skaidas. Veicot siltumavotu rekonstrukciju un modernizāciju, izdevies panākt, ka šķeldas īpatsvars jau pārsniedz 90% no kopējā kurināmā patēriņa. Latvijas valdības akceptētajās pamatnostādnēs par siltumenerģijas nozares attīstības galveno mērķi definēts: nodrošināt līdzsvarotu, kvalitatīvu, drošu un ilgspējīgu tautsaimniecības un iedzīvotāju apgādi ar siltumenerģiju. Tāpēc uzņēmumam, īstenojot enerģētikas politiku, jārealizē energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi. Svarīgi ir paaugstināt A/S "Balvu enerģija" energoefektivitāti savas uzņēmējdarbības veiksmīgai tālākai attīstībai, izmaksu samazināšanai, peļņas gūšanai, kā arī pievilcīga tēla radīšanai investoru līdzekļu piesaistīšanai.

Pašreiz Balvu pilsētas siltumtrases ir pilnībā rekonstruētas - rekonstruēto siltumtrašu garumi sastāda kopējo summu 8974,45 metri - Stekentavā 2'141.55 metri un pilsētā 6'832.9 metri. Pagājušā gadsimta sešdesmitajos-septiņdesmitajos gados būvēto siltumtrašu rekonstrukcijas darbi tika paveikti no 1998. gada līdz 2007. gadam.

Centralizētajai siltumapgādes sistēmai Balvos ir pieslēgti 121 objekti, tai skaitā:

  • dzīvojamās mājas - 62 (2300 dzīvokļi ar kopējo apsildāmo platību 107961 m2);
  • privātmājas, sabiedriskās ēkas - 59 objekti.

Visas ēkas ir pieslēgtas pēc 2-cauruļu pieslēgumu shēmas un tajās ir izbūvēti individuālie siltummezgli. Visos objektos ir uzstādīti siltumenerģijas skaitītāji.